สินเชื่อ เคหะ ออมสิน 2565 สินเชื่อเพื่อบ้าน เช็กเงื่อนไขการกู้ เอกสารที่นี่

สินเชื่อ เคหะ ออมสิน 2565 สินเชื่อเพื่อบ้าน เช็กเงื่อนไขการกู้ เอกสารที่นี่

อย่ารอช้า ใกล้หมดเขตสมัครเข้ามาทุกที สินเชื่อ เคหะ ออมสิน 2565 สินเชื่อที่จะช่วยสานฝันคนอยากมีบ้านและคนรักบ้าน เงื่อนไขดีต่อใจ ฟรีค่าบริการหลายจุด อ่านก่อนศึกษาก่อน แล้วจะรู้ว่าการมีบ้านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด วันนี้ พามาแนะนำ สินเชื่อ เคหะ ออมสิน ดอกเบี้ย เท่าไหร่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีหลักค้ำประกันอะไรบ้าง

สินเชื่อ เคหะ ออมสิน 2565 กับเงื่อนไขพิเศษโดนใจคนอยากมีบ้าน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากธนาคารออมสิน เพื่อการกู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน รวมถึงการ Re-Finance เรียกได้ว่าคิดมาครอบคลุมความต้องการเรื่องบ้าน ที่ไม่ใช่เรื่องบ้าน ๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายคน เพราะเรื่องบ้านพ่วงมากับการใช้เงินก่อนใหญ่เสมอ ออมสินจึงออก สินเชื่อเคหะ 2565 พร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษเพื่อคนต้องการใช้เงินเรื่องบ้าน ดังนี้

ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 2,500/เดือน

ฟรี! ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา

ฟรี! ค่าจดจำนอง สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

หากถูกใจเงื่อนไขสินเชื่อละก็ ลองมาศึกษาคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อเคหะ หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ก็สามารถยื่นขอกู้ได้ง่าย ๆ เลย

ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีอาชีพและรายได้แน่นอน

การกู้สินเชื่อเคหะร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้สินเชื่อเคหะร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

สำหรับหลักประกันเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อเคหะ มีดังนี้

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความ จำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม (สำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม)

กรณีผู้กู้สินเชื่อเคหะ ประกอบอาชีพพนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

กรณีผู้กู้สินเชื่อเคหะ ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยต้องนำส่งสมทบมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/ม.40)

เอกสารสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ยื่นขอเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคม มีดังนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส. 2-01/ม.40)

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง หรือ สำเนาเวชระเบียน (ต้องให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสถานพยาบาล)

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป